ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

Copyright ©

Σχεδίαση Ιστοσελίδων :  3dgr.Studio  -   Επικοινωνία:  3dgr.studio@gmail.com

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Κεφάλαιο

Τίτλοι

1ο: Οι απαρχές διαμόρφωσης του Νεότερου κόσμου

Η εποχή του Διαφωτισμού (σ. 10-13)

Η αμερικανική επανάσταση (σ. 14-15)

Η έκρηξη και η εξέλιξη της γαλλικής επανάστασης (1789-1794) (σ. 16-19)

2ο: Η ελληνική επανάσταση του 1821 στο πλαίσιο της ανάδυσης των εθνικών ιδεών και του φιλελευθερισμού στην Ευρώπη

1. Ο Ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι. (σ. 23-25)

2. Τα επαναστατικά κινήματα των ετών 1820-1821 στην Ευρώπη

3. Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στις παραδουνάβιες ηγεμονίες (σ. 28-29)

4. Η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης (1821-1827) (σ. 30-32)

5. Πρώτες προσπάθειες των επαναστατημένων Ελλήνων για συγκρότηση κράτους (σ. 33-34)

6. Ελληνική επανάσταση και Ευρώπη (σ. 35-37)

3ο: Οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη και στον κόσμο τον 19ο αιώνα

12. Η ωρίμανση της βιομηχανικής επανάστασης (σ. 41-43)

13. Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης (σ. 44-45)

4ο: Το ελληνικό κράτος από την ίδρυσή του έως τις αρχές του 20ου αι.

(σ. 55-71)

6ο: Η Ελλάδα από το κίνημα στο Γουδί (1909) έως το τέλος των Βαλκανικών πολέμων(1913)

(σ. 82-88)

7ο: Ο Α΄ Παγκόσμιος  πόλεμος και η ρωσική επανάσταση (1914-1918)

(σ. 89-99)

8ο: Ο Μικρασιατικός  πόλεμος (1919-1922)

(σ. 100-110)

9ο: Η εποχή του Μεσοπολέμου (1919-1939)

(σ. 111-122)

10ο: Ο Β΄ Παγκόσμιος  πόλεμος και η Ελλάδα

(σ. 123-136)

11ο: Διεθνείς εξελίξεις από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου έως τα τέλη του 20ουαι.

50. Η πολιτική διαίρεση της μεταπολεμικής Ευρώπης

(σ. 134-140)

12ο: Η Ελλάδα από το τέλος του Β΄Παγκοσμίου πολέμου έως τα τέλη του 20ου

(σ. 150-155)

13ο: Οι προσπάθειες ενοποίησης της Ευρώπης και η Ελλάδα

(σ. 166-170)

 

Πλαίσιο κειμένου: Α΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Πλαίσιο κειμένου: Β΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Πλαίσιο κειμένου: Γ΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)

Ο διδάσκων επιλέγει ανάμεσα στα βιβλία «Δραματική ποίηση. Ευριπίδη Ελένη» και «Δραματική Ποίηση. Αριστοφάνη Όρνιθες» για να το διδάξει έως το τέλος Φεβρουαρίου. Από τον Μάρτιο και μετά θα διδάσκεται το «Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων».

 

ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ

Ως εισαγωγή από το εγχειρίδιο Ιστορία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας θα διδαχθούν οι σ. 63-74 και 88-96. Από τις σ. 88-96 θα δοθεί έμφαση στα χαρακτηριστικά του έργου του Ευριπίδη και οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν ονομαστικά τα έργα του. Στο περιεχόμενο των σ. 76-87 (Οι μεγάλοι Τραγικοί: Πρόδρομοι, Αισχύλος, Σοφοκλής) να γίνει απλή αναφορά.

 

                           

Ενότητες

Διδακτικές ώρες

Εισαγωγή

2

Αναλυτική επεξεργασία Προλόγου (1-191)

4

Αναλυτική επεξεργασία Παρόδου (192-288)

2

Συνοπτική θεώρηση Παρόδου (289-436)

1

Αναλυτική επεξεργασία Α΄ Επεισοδίου (437-575)

3

Αναλυτική επεξεργασία Επιπαρόδου –

Β΄ Επεισοδίου (576-658)

2

Αναλυτική επεξεργασία Β΄ Επεισοδίου (659-840)

3

Αναλυτική επεξεργασία Β΄ Επεισοδίου (841-941)

2

Αναλυτική επεξεργασία Β΄ Επεισοδίου (942-1139)

3

Αναλυτική επεξεργασία Β΄ Επεισοδίου (1140-1219)

3

Αναλυτική επεξεργασία Α΄ Στασίμου (1220-1285)

1

Αναλυτική επεξεργασία Γ΄ Επεισοδίου (1286-1424)

4

Αναλυτική επεξεργασία Β΄ Στασίμου (1425-1499)

1

Αναλυτική επεξεργασία Δ΄ Επεισοδίου (1500-1592)

2

Συνοπτική θεώρηση Γ΄ Στασίμου (1593-1652)

1

Συνοπτική θεώρηση εξόδου (1653-1778)

Αναλυτική επεξεργασία Εξόδου (1779-1870)

4

 

 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ ΟΡΝΙΘΕΣ

Από το εγχειρίδιο «Δραματική Ποίηση. Αριστοφάνη Όρνιθες» ως Εισαγωγή θα διδαχθούν οι σελίδες 10-18. Υποστηρικτικά ο διδάσκων μπορεί να αναφερθεί στα αντίστοιχα κεφάλαια  από το εγχειρίδιο Ιστορία  της αρχαίας ελληνικής γραμματείας.

 

                        

Ενότητες

Διδακτικές ώρες

Εισαγωγή

2

Αναλυτική επεξεργασία Προλόγου (1-231)

5

Αναλυτική επεξεργασία Παρόδου (232-487)

5

Αναλυτική επεξεργασία Επιρρηματικού Αγώνα (488-576)

2

Συνοπτική θεώρηση Επιρρηματικού Αγώνα (577-677)

1

Συνοπτική θεώρηση Μεταβατικής σκηνής (678-716)

1

Αναλυτική επεξεργασία Παράβασης  (717-794)

2

Συνοπτική θεώρηση Παράβασης (795-842)

1

Αναλυτική επεξεργασία Ιαμβικών σκηνών Ι (843-1106)

4

Συνοπτική θεώρηση Δεύτερης Παράβασης (1107-1168)

1

Συνοπτική θεώρηση Ιαμβικών σκηνών ΙΙ (1169-1397)

1

Αναλυτική επεξεργασία Ιαμβικων σκηνών ΙΙ (1398-1539)

4

Συνοπτική θεώρηση Ιαμβικών σκηνών ΙΙ (1540-1638)

1

Αναλυτική επεξεργασία Ιαμβικων σκηνών ΙΙ (1639-1773)

4

Συνοπτική θεώρηση Ιαμβικών σκηνών ΙΙ (1774-1787)

1

Αναλυτική επεξεργασία Εξόδου (1788-1851)

3

 

 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

                        

Κεφάλαιο

Ενότητα

Εισαγωγή

(1,2,3,4,5,6,7,8,9)

1ο

Εισαγωγή (1-3), Ενότητα 3

2ο

Εισαγωγή (1-3), Ενότητα 2, 4

3ο

Εισαγωγή (1-6), Ενότητα 4, 5

4ο

Εισαγωγή (2-3), Ενότητα 2, 3, 5

5ο

Εισαγωγή (1-6), Ενότητα 2, 4

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ)

Από τις ενότητες 1-12 του διδακτικού βιβλίου «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου» θα διδαχθούν όλα κανονικά, με μόνη εξαίρεση το Α΄ μέρος (κείμενο) των Ενοτήτων  5, 7, 10, 12 καθώς και τα αντίστοιχα  παράλληλα  Κείμενα του Επιμέτρου.

 

Η διδακτέα ύλη από το βιβλίο «Αρριανού Αλεξάνδρου Ανάβαση» για το 3ο τρίμηνο ορίζεται ως εξής:

 

        

Εισαγωγή

Κείμενο

Τα κεφάλαια  Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, V, VΙΙΙ θα διδαχθούν κανονικά.

 

Από το Α΄ Βιβλίο θ α διδαχθούν τα κεφάλαια:

13, 3-7, 15 3-8, 16, 4-7.

Τα κεφάλαια IV, VI,VII   δεν θα διδαχθούν.

Από το Β΄ Βιβλίο θα διδαχθεί το κεφάλαιο 4, 9-11.

 

Από το Ε΄ Βιβλίο θα διδαχθεί το κεφάλαιο19, 1-3.

 

Από το Ζ΄ Βιβλίο τα κεφάλαια: 28-30.

 

Τα υπόλοιπα κεφάλαια δεν θα διδαχθούν.

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

 

Τα κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο διδάσκονται δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως με ελεύθερη επιλογή από το διδάσκοντα. Το δίωρο αυτό, εφόσον το επιθυμεί ο διδάσκων, είναι συνεχόμενο.

Στην Α΄ και Β΄ τάξη μπορούν να διδαχθούν 20 περίπου λογοτεχνικά κείμενα εκ των οποίων δύο ή τρία από την ξένη λογοτεχνία.

Στην Γ΄ τάξη πρέπει να διδαχθούν κείμενα από όλες τις ιστορικές περιόδους. Όπου υπάρχουν κείμενα της ξένης  λογοτεχνίας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συγκριτική ανάγνωση.

Στην Γ΄ τάξη καλό είναι να γίνει διδακτική αξιοποίηση των εισαγωγικών σημειωμάτων που αφορούν στην ιστορική εξέλιξη της λογοτεχνίας μας. Τα στοιχεία αυτά δεν διδάσκονται ούτε αξιολογούνται αυτόνομα, αλλά πάντοτε σε αναφορά με το διδασκόμενο κείμενο.

Σε όλες τις τάξεις οι μαθητές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τα βιβλία Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων. Διευκρινίζεται ότι τα βιβλία αυτά δεν προορίζονται για αυτόνομη διδασκαλία, αλλά έχουν στόχο να λειτουργήσουν συμβουλευτικά και συμπληρωματικά για το μάθημα της λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, εφόσον είναι εφικτό, οι μαθητές θα μπορούσαν να μελετήσουν δύο (2) το πολύ λογοτεχνικά βιβλία, στο πλαίσιο καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί μεν κριτήριο αξιολόγησης των μαθητών, ωστόσο τα λογοτεχνικά βιβλία δεν συμπεριλαμβάνονται στην ύλη των εξετάσεων της περιόδου Μαϊου-Ιουνίου.

 

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Για την ύλη της νεοελληνικής γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου συμβουλευτείτε το site του υπουργείου:

https://docs.google.com/document/d/14K1k_SAg3wsGKf9_N3Yi0nMiyPE54bw0C_2TwSPrvkM/edit?pli=1